Varianten allel 334 av genen AVPR1A som kodar för receptorn till hormonet vasopressin ger män svagare samhörighet med sin partner

I en studie där man använt data från the Twin and Offspring Study  där drygt 550 svenska tvillingpar och deras partners ingår har man studerat  genen  AVPR1A som kodar för receptorn till hormonet vasopressin som finns i hjärnan hos de flesta däggdjur.Vasopressin reglerar känslor av samhörighet till specifika personer.

Man fann att ca 40% av männen bär på en eller två kopior av en variant av genen, kallad allel 334 som var statistiskt kopplad till hur starka band mannen kände till sin partner. Män som hade två kopior av allel 334 löpte dubbelt så stor risk att ha upplevt en äktenskapskris det senaste året, jämfört med dem som saknade genvarianten.

Det fanns även ett samband mellan männens genuppsättning och hur deras respektive partner upplevde förhållandet.

 Kvinnor gifta med män som bar en eller två kopior av allel 334 var i genomsnitt mindre nöjda med sin relation jämfört med kvinnor gifta med män som inte bar denna allel.

Genvarianten är ärftlig och kvinnor kan bära på den men utan att uttrycka den.

Dock innebär det inte att alla män med genvarianten allel 334 är otrogna eller polygama då det finns många fler faktorer som påverkar trohet och samhörighet.

Samma gen har tidigare studerats i sorkar och har där kopplats till förekomsten av monogamt beteende hos hanar. När man jämfört den polygama ängssorken med den väldigt monogama präriesorken, två i övrigt väldigt närbesläktade arter, men med helt olika beteenden har man sett att både hanar och honor av båda arterna bildar hormonet vasopressin när de parar sig och hos båda arterna finns receptorer för vasopressin i hjärnans belöningscentral som aktiveras vid parning. Men hos den monogama präriesorken kopplas den positiva känslan ihop med just den individ som den har parat sig med, medans den polygama ängssorken upplever samma tillfredsställelse oavsett partner. Den genetiska skillnaden är just i genen som kodar för vasopressinreceptorerna och förekomsten av allel 334 som medförde att  vasopressinreceptorerna blockerades.

När man med genteknik förde in präriesorkens gen för vasopressin-receptorn i en ängssork, blev den också monogam.  På samma sätt förlorade de monogama präriesorkarna intresset för sin tidigare partner och blev polygama när ett ämne som blockerade vasopressinreceptorerna injicerades.Källa:
Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans